ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

Aktualności

Uwaga
2014-12-23

Wykonywanie przewozów na terytorium Niemiec – SPOSÓB POSTĘPOWANIA. Ostatnia aktualizacja – 13 grudnia 2016 r.SEKCJA

Ostatnia aktualizacja – 12 października 2016 r.

1 stycznia 2015 r. weszły w życie  w Niemczech przepisy narzucające płacę minimalną w wysokości 8,50 euro brutto za godzinę.
Przepis ten dotyczy sektora transportu i ma zastosowanie do niemieckich i zagranicznych operatorów transportu wykonujących działalność transportową na terytorium Niemiec (kabotaż, międzynarodowe operacje transportowe do i z Niemiec; tranzyt wyłączono 30 stycznia 2015 r.).

Wytyczne niemieckiej służby celnej dotyczące diet i ryczałtów

Przekazujemy informacje, jakie Służba Celna Niemiec przedstawia na swojej stronie internetowej. Wytyczne w zakresie stosowania ustawy MiLoG dotyczą  składników diet, które mogą zostać zaliczone do niemieckiej płacy minimalnej.

DIETY

Niemiecka administracja celna dokonała rozróżnienia następujących sytuacji, które mają zastosowanie w zależności od przyjętego w kraju kierowcy systemu struktury diety:

1. System prawny określa strukturę diety
Jeśli system prawny kraju określa szczegółowo strukturę diety i wskazuje, jaka jej część jest przeznaczona na zwrot kosztów poniesionych w podróży, a jaka należy do delegowanego jako rekompensata za pracę zagraniczną, jedynie ta druga może zostać zaliczona do płacy minimalnej.
2. System prawny kraju nie określa struktury diety
Jeśli brak jest uregulowań prawnych określających skład diety, należy brać pod uwagę faktyczne zaistniałe okoliczności. Oznacza to, że koszty faktycznie poniesione przez pracownika (takie jak koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia) należy odliczyć od pełnej kwoty przyznawanej kierowcy diety. Pozostała kwota diety traktowana jest jako płaca minimalna.
3.Odliczenie dokonywane zgodnie z niemieckim rozporządzeniem dotyczącym kwot ubezpieczenia społecznego.

Jeśli w żaden sposób nie można określić kosztów ponoszonych przez pracownika, kwota równa minimum żywieniowemu i minimum mieszkaniowemu, wynikająca z niemieckiego rozporządzenia dotyczącego ubezpieczenia społecznego, ma w takiej sytuacji zastosowanie. Jedynie kwota pozostała po odliczeniu tych dwóch składników może zostać uznana za płacę minimalną. Niemieckie rozporządzenie wskazuje następujące minimalne kwoty, które należy odliczyć:
-  kwota miesięczna stanowiąca minimum żywieniowe – 229 euro
- kwota miesięczna stanowiąca minimum na zakwaterowanie – 223 euro.

RYCZAŁT ZA NOCLEG

W zakresie kwot wypłacanych jako ryczałt za nocleg niemiecka administracja celna wskazała, że jeśli kierowca ma zapewnioną kabinę czy kuszetkę, nie trzeba dokonywać odliczenia wynikającego ze wskazanego powyżej rozporządzenia (tj. 223 euro). Kwota wypłacana jako ryczałt za nocleg w całości podlega włączeniu do stawki minimalnej, jednak przy założeniu, że kierowca odbiera odpoczynek w kabinie zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 ust. 8  rozporządzenia (EC) 561/2006.

Opr. ZMPD/DTR


Uwaga - TRANZYT wyłączony!
30 stycznia 2015 r. niemieckie władze podjęły decyzję o  zawieszeniu  wykonywania i egzekwowania przepisów dotyczących przejazdów tranzytowych w odniesieniu do polskich i innych zagranicznych przewoźników  do czasu wyjaśnienia tej sprawy przed Komisją Europejską.

Utrzymano jednak nowe reguły dla przewozów dwustronnych i kabotażu, dlatego ZMPD zaleca przewoźnikom odpowiednie przygotowanie się i zastosowanie do niemieckich wymogów. W tym celu należy spełnić:

1. Wymóg powiadamiania - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wszyscy zagraniczni operatorzy transportu, są zobowiązani powiadamiać Bundesfinanzdirektion West w Kolonii (na numer faksu +49 221 96 48 72) przed rozpoczęciem operacji transportowej na terytorium Niemiec.
W formularzu powiadomienia znajduje się zobowiązanie pracodawcy do:
1) przestrzegania postanowień ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz
2) przechowywania wymaganej dokumentacji oraz dostarczenia jej w jęz. niemieckim na żądanie niemieckich władz celnych do kontroli.
Powiadomienie dla pracowników mobilnych musi być przedstawione pisemnie w języku niemieckim.
Od początku lipca 2015 roku obowiązuje nowa wersja formularza zgłoszeniowego 033037 mobil. Oprócz uzupełnienia, dotyczącego podstawy prawnej, najważniejsza zmiana dotyczy strony 2, gdzie zmieniono tytuł dotyczący planowanego zatrudnienia (obecni brzmi: planowane zaangażowanie w Niemczech) oraz dodano dodatkową kolumnę pt. Anzahl der Einsätze (w wolnym tłumaczeniu liczba planowanego w podanym czasie zaangażowania/operacji transportowych/przejazdów danego kierowcy na terenie Niemiec).

Wzór formularza w jęz. niemieckim jest załączony poniżej.  

Formularz w języku polskim zamieszczamy pomocniczo, tylko formularz w języku niemieckim może być wysłany jako powiadomienie do Bundesfinanzdirektion West w Kolonii.

Uwaga!

Formularz ważny jest przez pół roku od daty wysłania. Po upływie tego czasu należy wysłać następny.

Istnieje możliwość zawarcia w formularzu  wszystkich operacji transportowych, które będą realizowane w okresie do 6 miesięcy. W takim przypadku w załączniku do w/w formularza wystarczające jest wpisanie  nazwisk kierowców, ich dat urodzenia oraz daty rozpoczęcia  i przewidywanej daty zakończenia operacji transportowych, bez konieczności wyszczególniania każdej kolejnej operacji transportowej, która ma być wykonana we wskazanym w formularzu terminie.

Nie ma wymogu powiadamiania niemieckiej Administracji Celnej o zmianach w zaplanowanych operacjach transportowych, jeżeli pierwsze powiadomienie zostało już wysłane, chyba że przewozy będą realizowane przez kierowców, których nie wymieniono w wysłanym już formularzu.

2. Obowiązek ewidencjonowania
Pracodawca musi rejestrować rozpoczęcie i zakończenie operacji transportowej oraz liczbę godzin przepracowanych na terytorium Niemiec najpóźniej w ciągu 7 dni po wykonaniu operacji transportowej.

Uwaga!
W czas pracy kierowcy wliczany jest czas jazdy i inna praca, nie są wliczane przerwy i odpoczynki.

3. Obowiązek przechowywania dokumentacji
Dokumentacja, o której mowa w punkcie 2, musi być przechowywana przez co najmniej 2 lata na terytorium Niemiec lub na terytorium innego kraju.
Za nieprzestrzeganie przepisów o płacy minimalnej pracodawcy grożą kary finansowe, w wysokości do:
a) 30 000 euro – w przypadku niezgłoszenia informacji o pracownikach wykonujących pracę na terytorium Niemiec,
b) 500 000 euro – w przypadku niewypłacana należnego wynagrodzenia bądź wypłacania go z opóźnieniem.

Uwaga!
Kierowca nie musi mieć przy sobie żadnych dokumentów dotyczących wypłaty minimalnej stawki wynagrodzenia.
BAG i policja nie są obecnie upoważnione do  przeprowadzania kontroli w sprawie płacy minimalnej. Niemniej jednak często organizowane są wspólne kontrole wszystkich organów kontrolnych, aby uniknąć kilku przymusowych postojów, w których każdy z organów kontroluje w swoim zakresie.

Uwaga!
Zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy zleceniodawca (np. spedytor) jest współodpowiedzialny za to, komu zleca wykonanie usługi transportowej, może on więc żądać, aby przewoźnik drogowy złożył – niezależnie od powiadomienia przesłanego administracji celnej – odrębnego  oświadczenia o stosowaniu postanowień ustawy o płacy minimalnej. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że firmy niemieckie przekazują polskim przedsiębiorcom do podpisu następujący dokument:
1) Deklaracja o spełnianiu przez przedsiębiorcę zagranicznego wymogów wynikających z ustawy o pracy minimalnej albo
2) Umowę o zachowaniu postanowień ustawy o płacy minimalnej.

4. Składniki wynagrodzenia wliczane w stawkę minimalną
Płaca minimalna jest ustalona jako godzinowe wynagrodzenie brutto, które musi być wynagrodzeniem pieniężnym.
Generalnie zasiłki lub dodatki wypłacane przez pracodawcę nie są traktowane jako elementy płacy minimalnej, jeśli ich wypłata zmienia proporcje pomiędzy zwykłą wydajnością pracownika a jego zasadniczym wynagrodzeniem. Oznacza  to, że zasiłek lub dodatek będący rekompensatą za wykonanie pracy, która różni się od tej normalnie wykonywanej przez pracownika, jak może być w przypadku pracy w nadgodzinach lub pracy wykonywanej w trudnych warunkach, nie może być wliczony do stawki minimalnej.
Więcej infromacji na ten temat na stronie  zoll.de.

Uwaga!
Pracodawca musi zapłacić płacę minimalną w wysokości 8,50 euro brutto za każdą godzinę pracy na terytorium Niemiec. Płaca ta musi być wypłacona najpóźniej ostatniego dnia pracy banku, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została wykonana praca.

5. Kurs wymiany euro dla potrzeb płacy minimalnej
Zgodnie z informacją Administracji Celnej Niemiec, dla potrzeb prawidłowego naliczenia płacy minimalnej w Niemczech wypłacanej w obcej walucie stosuje się zasadę kursu waluty zgodnie z  art. 107 rozporządzenia EWG 574/72.

Aktualne kursy kwartalne publikowane są na stronie EUR-lex 

Kurs  na II kwartał roku 2017 wynosi:  1 euro = 4,36710 zł

Kurs  na I kwartał roku 2017 wynosi: 1 euro = 4,30765 zł 


Kurs na I kwartał roku 2016 wynosił: 1 euro =  25078 zł
Kurs na II kwartał roku 2016 wynosił: 1 euro = 4,40738 zł
Kurs na III kwartał roku 2016 wynosił: 1 euro = 4,31057zł
Kurs na IV kwartał roku 2016 wynosi: 1 euro = 4,39636 zł


Kurs na I kwartał roku 2015 wynosił: 1 euro = 4,20664 zł
Kurs na II kwartał roku 2015 wynosił: 1 euro = 4,27833 zł
Kurs na III kwartał roku 2015 wynosił: 1 euro= 4,01801 zł
Kurs na IV kwartał roku 2015 wynosił: 1 euro = 4,15237 zł

SEKCJA

#NazwaPobierz
1FORMULARZ w j.polskim pobierz WORD
2FORMULARZ w j. niemieckimpobierz PDF
SEKCJA


Płaca minimalna nie dotyczy samozatrudnionych, ale….  
 
9 stycznia 2015 r. niemiecka Administracja Celna przekazała nam informację, że przepisy o płacy minimalnej dotyczą tylko pracowników zatrudnionych, a więc nie dotyczą kierowców samozatrudnionych.

Jednakże administracja celna zwraca uwagę, że samozatrudnienie istnieje wtedy, jeśli dana osoba swoją pracę wykonuje niezależnie, co oznacza, że przyjmuje zamówienia na transport od różnych klientów (nie więcej niż 5/6 dochodu pochodzi od jednego klienta), a w zamówieniu transportowym określone jest tylko miejsce i termin dostarczenia ładunku. O wszystkich innych zagadnieniach związanych z danym transportem, jak  na przykład o  trasie przejazdu, decyduje kierowca samozatrudniony. Dodatkowo kierowca samozatrudniony prowadzi własny pojazd, a nie pojazd swoich klientów. Innym kryterium odróżnienia kierowcy samozatrudnionego od „fikcyjnego” samozatrudnionego jest to, że kierowca samozatrudniony otrzymuje zapłatę za konkretne zamówienie, a nie za godzinę pracy.

W przypadku wątpliwości w tym zakresie decyzje podejmowane będą w odniesieniu do każdego konkretnego przypadku. W związku z tym niemiecka administracja celna zaleca, aby w razie  wątpliwości  również powiadamiać  Bundesfinanzdirektion West w Kolonii o planowanych operacjach transportowych.

SEKCJA

SEKCJA


ZMPD przestrzega!  
 
Niektóre firmy spedycyjne w Niemczech, jak i przedstawicielstwa niemieckich w Polsce próbują uzyskać od polskich przewoźników pisemne deklaracje zastosowania niemieckiej płacy minimalnej dla kierowców.

Należy zwrócić szczególną uwagę na te, w których zawarte są  bardzo niebezpieczne dla przewoźnika zapisy dotyczące w szczególności:
 
- potwierdzenia, że firma spedycyjna jest uprawniona do przeprowadzenia audytu przewoźnika drogowego w zakresie zgodności z ustawą w sprawie płacy minimalnej oraz zobowiązania do przedstawienia, na jej żądanie, odpowiednich dowodów, które dokumentowałyby stosowanie się do wymogów prawa niemieckiego;
- przejęcia przez przewoźnika drogowego odpowiedzialności za wszystkie roszczenia władz publicznych w Niemczech z tytułu kar lub grzywien nakładanych na firmy spedycyjne za nieprzestrzegania ustawy o płacy minimalnej przez przewoźnika, pokrycia kosztów procesowych dotyczących tych postępowań, a także zapłaty zaległych składek na ubezpieczenie społeczne;
- umożliwienia firmie spedycyjnej rozliczenia przysługujących przewoźnikowi należności z wszelkimi roszczeniami nałożonymi na firmę spedycyjną z tytułu niestosowania się przewoźnika do ustawy o płacy minimalnej;
- bezterminowego zobowiązania przewoźnika do odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w trakcie współpracy z firmą spedycyjną.
 
Przestrzegamy przed podpisywaniem takich deklaracji.
 
Zgodnie z niemieckimi przepisami  obecnie jedynym dokumentem wymaganym przez niemieckie władze celne jest zgłoszenie zamiaru wykonania przewozu na terytorium Niemiec, które zostało zamieszczone na naszej stronie w tym bloku informacji Niemcy: stawka minimalna

SEKCJA


Można składać skargę do Komisji Europejskiej na złamanie prawa unijnego 
 
Na stronie Komisji Europejskiej znajduje się interaktywny formularz w języku polskim do składania skargi w przypadku naruszenia przez organy krajowe prawa unijnego. Zalecamy skorzystanie z tej możliwości zaskarżenie niemieckich przepisów.

Link do formularza dostępny jest TUTAJ

SEKCJA


Tłumaczenie ustawy o płacy minimalnej 
 
Informujemy, że w Newsletterze Członkowskim dostępne jest tłumaczenie robocze na język polski niemieckiej ustawy (Mindestlohngesetz –MiLoG), która wdraża w Niemczech od 1.01.2015 roku nowe przepisy dotyczące płacy minimalnej.

     
# Tagi użyte w informacji:
Filtr info.

Najnowsze
Najstarsze
Kategorie

Pokaż
Tagi abc..Ceny ON

Tydzień 2/2018 r.       Niemcy EUR 1,202       Francja EUR 1,401       Hiszpania EUR 1,170      WB GBP 1,240     Rosja RUB 40,23       Tydzień 2/2018 r.       Niemcy EUR 1,202       Francja EUR 1,401       Hiszpania EUR 1,170      WB GBP 1,240     Rosja RUB 40,23       Tydzień 2/2018 r.       Niemcy EUR 1,202       Francja EUR 1,401       Hiszpania EUR 1,170      WB GBP 1,240     Rosja RUB 40,23       Tydzień 2/2018 r.       Niemcy EUR 1,202       Francja EUR 1,401       Hiszpania EUR 1,170      WB GBP 1,240     Rosja RUB 40,23       Tydzień 2/2018 r.       Niemcy EUR 1,202       Francja EUR 1,401       Hiszpania EUR 1,170      WB GBP 1,240     Rosja RUB 40,23       Tydzień 2/2018 r.       Niemcy EUR 1,202       Francja EUR 1,401       Hiszpania EUR 1,170      WB GBP 1,240     Rosja RUB 40,23       Tydzień 2/2018 r.       Niemcy EUR 1,202       Francja EUR 1,401       Hiszpania EUR 1,170      WB GBP 1,240     Rosja RUB 40,23       Tydzień 2/2018 r.       Niemcy EUR 1,202       Francja EUR 1,401       Hiszpania EUR 1,170      WB GBP 1,240     Rosja RUB 40,23       Tydzień 2/2018 r.       Niemcy EUR 1,202       Francja EUR 1,401       Hiszpania EUR 1,170      WB GBP 1,240     Rosja RUB 40,23       Tydzień 2/2018 r.       Niemcy EUR 1,202       Francja EUR 1,401       Hiszpania EUR 1,170      WB GBP 1,240     Rosja RUB 40,23       Tydzień 2/2018 r.       Niemcy EUR 1,202       Francja EUR 1,401       Hiszpania EUR 1,170      WB GBP 1,240     Rosja RUB 40,23       Tydzień 2/2018 r.       Niemcy EUR 1,202       Francja EUR 1,401       Hiszpania EUR 1,170      WB GBP 1,240     Rosja RUB 40,23       Tydzień 2/2018 r.       Niemcy EUR 1,202       Francja EUR 1,401       Hiszpania EUR 1,170      WB GBP 1,240     Rosja RUB 40,23       Tydzień 2/2018 r.       Niemcy EUR 1,202       Francja EUR 1,401       Hiszpania EUR 1,170      WB GBP 1,240     Rosja RUB 40,23       Tydzień 2/2018 r.       Niemcy EUR 1,202       Francja EUR 1,401       Hiszpania EUR 1,170      WB GBP 1,240     Rosja RUB 40,23       Tydzień 2/2018 r.       Niemcy EUR 1,202       Francja EUR 1,401       Hiszpania EUR 1,170      WB GBP 1,240     Rosja RUB 40,23       Tydzień 2/2018 r.       Niemcy EUR 1,202       Francja EUR 1,401       Hiszpania EUR 1,170      WB GBP 1,240     Rosja RUB 40,23       Tydzień 2/2018 r.       Niemcy EUR 1,202       Francja EUR 1,401       Hiszpania EUR 1,170      WB GBP 1,240     Rosja RUB 40,23       Tydzień 2/2018 r.       Niemcy EUR 1,202       Francja EUR 1,401       Hiszpania EUR 1,170      WB GBP 1,240     Rosja RUB 40,23       Tydzień 2/2018 r.       Niemcy EUR 1,202       Francja EUR 1,401       Hiszpania EUR 1,170      WB GBP 1,240     Rosja RUB 40,23       Tydzień 2/2018 r.       Niemcy EUR 1,202       Francja EUR 1,401       Hiszpania EUR 1,170      WB GBP 1,240     Rosja RUB 40,23       Tydzień 2/2018 r.       Niemcy EUR 1,202       Francja EUR 1,401       Hiszpania EUR 1,170      WB GBP 1,240     Rosja RUB 40,23       Tydzień 2/2018 r.       Niemcy EUR 1,202       Francja EUR 1,401       Hiszpania EUR 1,170      WB GBP 1,240     Rosja RUB 40,23       Tydzień 2/2018 r.       Niemcy EUR 1,202       Francja EUR 1,401       Hiszpania EUR 1,170      WB GBP 1,240     Rosja RUB 40,23       Tydzień 2/2018 r.       Niemcy EUR 1,202       Francja EUR 1,401       Hiszpania EUR 1,170      WB GBP 1,240     Rosja RUB 40,23       Tydzień 2/2018 r.       Niemcy EUR 1,202       Francja EUR 1,401       Hiszpania EUR 1,170      WB GBP 1,240     Rosja RUB 40,23       Tydzień 2/2018 r.       Niemcy EUR 1,202       Francja EUR 1,401       Hiszpania EUR 1,170      WB GBP 1,240     Rosja RUB 40,23       Tydzień 2/2018 r.       Niemcy EUR 1,202       Francja EUR 1,401       Hiszpania EUR 1,170      WB GBP 1,240     Rosja RUB 40,23       Tydzień 2/2018 r.       Niemcy EUR 1,202       Francja EUR 1,401       Hiszpania EUR 1,170      WB GBP 1,240     Rosja RUB 40,23      


Waluty

THB  0,1069     USD  3,4190     AUD  2,7188     HKD  0,4369     CAD  2,7508     NZD  2,4858     SGD  2,5827     EUR  4,1825     HUF  1,3533     CHF  3,5428     GBP  4,7060     UAH  0,1193     JPY  3,0893     CZK  0,1639     DKK  0,5615     ISK  3,3260     NOK  0,4339     SEK  0,4258     HRK  0,5630     RON  0,8975     BGN  2,1385     TRY  0,8941     ILS  1,0033     CLP  0,5668     PHP  0,0675     MXN  0,1811     ZAR  0,2788     BRL  1,0630     MYR  0,8642     RUB  0,0606     IDR  2,5634     INR  5,3341     KRW  0,3210     CNY  0,5308     XDR  4,9381     THB  0,1069     USD  3,4190     AUD  2,7188     HKD  0,4369     CAD  2,7508     NZD  2,4858     SGD  2,5827     EUR  4,1825     HUF  1,3533     CHF  3,5428     GBP  4,7060     UAH  0,1193     JPY  3,0893     CZK  0,1639     DKK  0,5615     ISK  3,3260     NOK  0,4339     SEK  0,4258     HRK  0,5630     RON  0,8975     BGN  2,1385     TRY  0,8941     ILS  1,0033     CLP  0,5668     PHP  0,0675     MXN  0,1811     ZAR  0,2788     BRL  1,0630     MYR  0,8642     RUB  0,0606     IDR  2,5634     INR  5,3341     KRW  0,3210     CNY  0,5308     XDR  4,9381     THB  0,1069     USD  3,4190     AUD  2,7188     HKD  0,4369     CAD  2,7508     NZD  2,4858     SGD  2,5827     EUR  4,1825     HUF  1,3533     CHF  3,5428     GBP  4,7060     UAH  0,1193     JPY  3,0893     CZK  0,1639     DKK  0,5615     ISK  3,3260     NOK  0,4339     SEK  0,4258     HRK  0,5630     RON  0,8975     BGN  2,1385     TRY  0,8941     ILS  1,0033     CLP  0,5668     PHP  0,0675     MXN  0,1811     ZAR  0,2788     BRL  1,0630     MYR  0,8642     RUB  0,0606     IDR  2,5634     INR  5,3341     KRW  0,3210     CNY  0,5308     XDR  4,9381     THB  0,1069     USD  3,4190     AUD  2,7188     HKD  0,4369     CAD  2,7508     NZD  2,4858     SGD  2,5827     EUR  4,1825     HUF  1,3533     CHF  3,5428     GBP  4,7060     UAH  0,1193     JPY  3,0893     CZK  0,1639     DKK  0,5615     ISK  3,3260     NOK  0,4339     SEK  0,4258     HRK  0,5630     RON  0,8975     BGN  2,1385     TRY  0,8941     ILS  1,0033     CLP  0,5668     PHP  0,0675     MXN  0,1811     ZAR  0,2788     BRL  1,0630     MYR  0,8642     RUB  0,0606     IDR  2,5634     INR  5,3341     KRW  0,3210     CNY  0,5308     XDR  4,9381     THB  0,1069     USD  3,4190     AUD  2,7188     HKD  0,4369     CAD  2,7508     NZD  2,4858     SGD  2,5827     EUR  4,1825     HUF  1,3533     CHF  3,5428     GBP  4,7060     UAH  0,1193     JPY  3,0893     CZK  0,1639     DKK  0,5615     ISK  3,3260     NOK  0,4339     SEK  0,4258     HRK  0,5630     RON  0,8975     BGN  2,1385     TRY  0,8941     ILS  1,0033     CLP  0,5668     PHP  0,0675     MXN  0,1811     ZAR  0,2788     BRL  1,0630     MYR  0,8642     RUB  0,0606     IDR  2,5634     INR  5,3341     KRW  0,3210     CNY  0,5308     XDR  4,9381     THB  0,1069     USD  3,4190     AUD  2,7188     HKD  0,4369     CAD  2,7508     NZD  2,4858     SGD  2,5827     EUR  4,1825     HUF  1,3533     CHF  3,5428     GBP  4,7060     UAH  0,1193     JPY  3,0893     CZK  0,1639     DKK  0,5615     ISK  3,3260     NOK  0,4339     SEK  0,4258     HRK  0,5630     RON  0,8975     BGN  2,1385     TRY  0,8941     ILS  1,0033     CLP  0,5668     PHP  0,0675     MXN  0,1811     ZAR  0,2788     BRL  1,0630     MYR  0,8642     RUB  0,0606     IDR  2,5634     INR  5,3341     KRW  0,3210     CNY  0,5308     XDR  4,9381     THB  0,1069     USD  3,4190     AUD  2,7188     HKD  0,4369     CAD  2,7508     NZD  2,4858     SGD  2,5827     EUR  4,1825     HUF  1,3533     CHF  3,5428     GBP  4,7060     UAH  0,1193     JPY  3,0893     CZK  0,1639     DKK  0,5615     ISK  3,3260     NOK  0,4339     SEK  0,4258     HRK  0,5630     RON  0,8975     BGN  2,1385     TRY  0,8941     ILS  1,0033     CLP  0,5668     PHP  0,0675     MXN  0,1811     ZAR  0,2788     BRL  1,0630     MYR  0,8642     RUB  0,0606     IDR  2,5634     INR  5,3341     KRW  0,3210     CNY  0,5308     XDR  4,9381     THB  0,1069     USD  3,4190     AUD  2,7188     HKD  0,4369     CAD  2,7508     NZD  2,4858     SGD  2,5827     EUR  4,1825     HUF  1,3533     CHF  3,5428     GBP  4,7060     UAH  0,1193     JPY  3,0893     CZK  0,1639     DKK  0,5615     ISK  3,3260     NOK  0,4339     SEK  0,4258     HRK  0,5630     RON  0,8975     BGN  2,1385     TRY  0,8941     ILS  1,0033     CLP  0,5668     PHP  0,0675     MXN  0,1811     ZAR  0,2788     BRL  1,0630     MYR  0,8642     RUB  0,0606     IDR  2,5634     INR  5,3341     KRW  0,3210     CNY  0,5308     XDR  4,9381     THB  0,1069     USD  3,4190     AUD  2,7188     HKD  0,4369     CAD  2,7508     NZD  2,4858     SGD  2,5827     EUR  4,1825     HUF  1,3533     CHF  3,5428     GBP  4,7060     UAH  0,1193     JPY  3,0893     CZK  0,1639     DKK  0,5615     ISK  3,3260     NOK  0,4339     SEK  0,4258     HRK  0,5630     RON  0,8975     BGN  2,1385     TRY  0,8941     ILS  1,0033     CLP  0,5668     PHP  0,0675     MXN  0,1811     ZAR  0,2788     BRL  1,0630     MYR  0,8642     RUB  0,0606     IDR  2,5634     INR  5,3341     KRW  0,3210     CNY  0,5308     XDR  4,9381     THB  0,1069     USD  3,4190     AUD  2,7188     HKD  0,4369     CAD  2,7508     NZD  2,4858     SGD  2,5827     EUR  4,1825     HUF  1,3533     CHF  3,5428     GBP  4,7060     UAH  0,1193     JPY  3,0893     CZK  0,1639     DKK  0,5615     ISK  3,3260     NOK  0,4339     SEK  0,4258     HRK  0,5630     RON  0,8975     BGN  2,1385     TRY  0,8941     ILS  1,0033     CLP  0,5668     PHP  0,0675     MXN  0,1811     ZAR  0,2788     BRL  1,0630     MYR  0,8642     RUB  0,0606     IDR  2,5634     INR  5,3341     KRW  0,3210     CNY  0,5308     XDR  4,9381     THB  0,1069     USD  3,4190     AUD  2,7188     HKD  0,4369     CAD  2,7508     NZD  2,4858     SGD  2,5827     EUR  4,1825     HUF  1,3533     CHF  3,5428     GBP  4,7060     UAH  0,1193     JPY  3,0893     CZK  0,1639     DKK  0,5615     ISK  3,3260     NOK  0,4339     SEK  0,4258     HRK  0,5630     RON  0,8975     BGN  2,1385     TRY  0,8941     ILS  1,0033     CLP  0,5668     PHP  0,0675     MXN  0,1811     ZAR  0,2788     BRL  1,0630     MYR  0,8642     RUB  0,0606     IDR  2,5634     INR  5,3341     KRW  0,3210     CNY  0,5308     XDR  4,9381     THB  0,1069     USD  3,4190     AUD  2,7188     HKD  0,4369     CAD  2,7508     NZD  2,4858     SGD  2,5827     EUR  4,1825     HUF  1,3533     CHF  3,5428     GBP  4,7060     UAH  0,1193     JPY  3,0893     CZK  0,1639     DKK  0,5615     ISK  3,3260     NOK  0,4339     SEK  0,4258     HRK  0,5630     RON  0,8975     BGN  2,1385     TRY  0,8941     ILS  1,0033     CLP  0,5668     PHP  0,0675     MXN  0,1811     ZAR  0,2788     BRL  1,0630     MYR  0,8642     RUB  0,0606     IDR  2,5634     INR  5,3341     KRW  0,3210     CNY  0,5308     XDR  4,9381     THB  0,1069     USD  3,4190     AUD  2,7188     HKD  0,4369     CAD  2,7508     NZD  2,4858     SGD  2,5827     EUR  4,1825     HUF  1,3533     CHF  3,5428     GBP  4,7060     UAH  0,1193     JPY  3,0893     CZK  0,1639     DKK  0,5615     ISK  3,3260     NOK  0,4339     SEK  0,4258     HRK  0,5630     RON  0,8975     BGN  2,1385     TRY  0,8941     ILS  1,0033     CLP  0,5668     PHP  0,0675     MXN  0,1811     ZAR  0,2788     BRL  1,0630     MYR  0,8642     RUB  0,0606     IDR  2,5634     INR  5,3341     KRW  0,3210     CNY  0,5308     XDR  4,9381     THB  0,1069     USD  3,4190     AUD  2,7188     HKD  0,4369     CAD  2,7508     NZD  2,4858     SGD  2,5827     EUR  4,1825     HUF  1,3533     CHF  3,5428     GBP  4,7060     UAH  0,1193     JPY  3,0893     CZK  0,1639     DKK  0,5615     ISK  3,3260     NOK  0,4339     SEK  0,4258     HRK  0,5630     RON  0,8975     BGN  2,1385     TRY  0,8941     ILS  1,0033     CLP  0,5668     PHP  0,0675     MXN  0,1811     ZAR  0,2788     BRL  1,0630     MYR  0,8642     RUB  0,0606     IDR  2,5634     INR  5,3341     KRW  0,3210     CNY  0,5308     XDR  4,9381     
Partner strategiczny ZMPDPartnerzy biznesowi

Należymy doZrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Formularz kontaktowy

Wyślij


Adres: Aleja Jana Pawla II 78, 00-175 Warszawa
Tel: 22 536 10 20   Fax: 22 536 10 20
E-mail: sekretariat@zmpd.pl

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD