ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

Aktualności

Uwaga
2016-07-18

Interpelacja posła P. Olszewskiego i odpowiedź ministra J. SzmitaSEKCJA

24 maja 2016 r. poseł Paweł Olszewski złożył interpelację dotyczącą działań Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie Loi Macron. 11 lipca br. na interpelację odpowiedział wiceminister Jerzy Szmit.

Obydwa wystąpienia przekazujemy poniżej.


Interpelacja nr 3570 do ministra infrastruktury i budownictwa
w sprawie wejścia w życie z dniem 1 lipca 2016 r. francuskiej ustawy Loi Macron

Zgłaszający: Paweł Olszewski
Data wpływu: 24-05-2016

Szanowny Panie Marszałku!
W kwietniu br. Francja opublikowała rozporządzenie do tzw. ustawy Macrona. Tworzy ono bariery administracyjne dla zagranicznych przewoźników, a dla małych firm oznacza praktycznie zamknięcie rynku. Ustawa ta w znaczącej mierze wymierzona jest w polskich przewoźników, którzy posiadają znaczący udział w przewozach towarowych na terenie Francji.

W związku ze wskazaną ustawą oraz rozporządzeniem od 1 lipca zagraniczne firmy wykonujące przewozy na terenie Francji będą musiały płacić kierowcom stawkę minimalną w wysokości 9,61 euro za godzinę plus dodatki wynikające z francuskiego prawa. Przewoźnicy spoza Francji będą musieli spełnić także szereg innych wymogów formalnoprawnych, m.in. dopełnić obowiązku uprzedniego zgłaszania kierowców, posiadania na terenie Francji przedstawiciela czy prowadzenia dokumentacji w języku francuskim.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1. Jakie działania względem Republiki Francuskiej i Unii Europejskiej podjęło Ministerstwo, by nie dopuścić do powyższej sytuacji?
2. Jakie działania wciąż podejmuje Ministerstwo, by rozwiązać powyższą sytuację i nie dopuścić do niekorzystnych dla polskich przewoźników zmian?
3. Jakiego wsparcia w zaistniałej sytuacji Ministerstwo udziela polskim przewoźnikom?
4. Czy Ministerstwo organizuje szkolenia dla przewoźników, którzy zamierzają pozostać na rynku francuskim?

Z poważaniem,
Poseł Paweł OlszewskiOdpowiedź na interpelację nr 3570
w sprawie wejścia w życie z dniem 1 lipca 2016 r. francuskiej ustawy Loi Macron

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit
Warszawa, 11-07-2016

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na interpelację nr 3570 Pana Posła Pawła Olszewskiego z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie wejścia w życie z dniem 1 lipca 2016 roku przepisów ustawy Loi Macron, przesłaną przez Panią Barbarę Dolniak Wicemarszałek Sejmu RP przy piśmie z dnia 8 czerwca 2016 roku, przedstawiam następujące informacje.
W dniu 9 kwietnia 2016 r. został opublikowany dekret nr 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie dostosowania Kodeksu Pracy do przedsiębiorstw działających w sektorze transportu, delegujących pracowników do Francji, modyfikujący przepisy o transporcie drogowym.

Polska jest zdecydowanie przeciwna wspomnianym przepisom, uznając że co do zasady nie powinny one mieć zastosowania do międzynarodowego transportu drogowego, w tym do kabotażu, a bariery administracyjne nałożone przez ww. regulacje mają dyskryminacyjny charakter wobec przewoźników zagranicznych i narażają ich na nieuzasadnione koszty.
Wątpliwości w zakresie zgodności ww. przepisów z przepisami Unii Europejskiej wyraża także Komisja Europejska. Wobec Niemiec (w sprawie MiLoG-u) i Francji (w sprawie Macron) KE wszczęła procedurę o naruszenie przepisów prawa UE. W dniu 16.06.2016 r. Komisja Europejska wysłała kolejne pisma do Francji i Niemiec podejmując działania prawne przeciwko ww. państwom, z uwagi na skutki wprowadzanych przepisów o płacy minimalnej w sektorze transportu drogowego. Rząd francuski został tym samym wezwany do usunięcia uchybienia, co w przypadku Francji stanowi pierwszy krok w procedurze naruszeniowej.
W sprawie zmiany obecnej tendencji polegającej na wprowadzaniu przepisów krajowych przez niektóre państwa członkowskie mających charakter protekcjonistyczny, potrzebny jest szeroki kompromis w UE. W przeciwnym razie, przy braku ewentualnego porozumienia na forum UE co do kształtu przyszłych wspólnych przepisów, istnieje ryzyko powielania przez kolejne państwa członkowskie niemieckich i francuskich wzorów w zakresie płacy minimalnej, a to szkodziłoby nie tylko polskiej branży transportu drogowego, lecz burzyłoby budowany dotychczas jednolity rynek transportowy UE.

Ryzyko takie powinna wziąć pod uwagę Komisja Europejska. Aktualne problemy i wyzwania, przed którymi stoi transport drogowy powinny być rozwiązywane wspólnie w ramach UE. W tym kontekście duże znaczenie będą miały propozycje zmian przepisów prawa w obszarze transportu drogowego zapowiadane przez KE w ramach tzw. inicjatyw drogowych, które przeciwdziałałyby wprowadzaniu regulacji, o takim charakterze, jak to ma miejsce w przypadku Francji i Niemiec.

Polska, aby nadać sprawie jak najszerszy charakter, podejmuje inicjatywy w ramach państw „nowej” UE, które w naturalny sposób są zainteresowane tym problemem. W tym przypadku, szczególne znaczenie mają działania inicjowane na forum państw Grupy Wyszehradzkiej, dzięki którym problem, jaki stanowią działania protekcjonistyczne ze strony Francji i Niemiec jest odpowiednio nagłaśniany.

W ramach Grupy Wyszehradzkiej w formacie V-4+, m.in. z inicjatywy Polski, w dniu 7 czerwca br. 11 państw, w tym Polska, przekazało wspólne pismo do Komisarz ds. transportu UE V. Bulc, sprzeciwiające się francuskim i niemieckim przepisom i apelujące o podjęcie działań przeciwko fragmentyzacji rynku transportowego w UE.

Podczas spotkania w ramach Szczytu Ministrów Międzynarodowego Forum Transportowego (ITF) w dniach 18-20 maja 2016 roku w Lipsku, polska delegacja wskazała na negatywne dla Polski i wielu innych państw Europy Środkowo-Wschodniej skutki wprowadzenia w Niemczech i Francji rozwiązań łamiących zasadę swobody wykonywania usług transportowych. Wskazując, w szczególności na dotkliwe dla branży międzynarodowego transportu drogowego francuskie przepisy ustawy Macrona, Polska zaapelowała do Niemiec i Francji, a także innych państw, o wypracowanie rozwiązań dla transportu drogowego, które mogłyby być wspólnie zaakceptowane. Wystąpienie to spotkało się z szerokim zainteresowaniem i uzyskało poparcie ze strony wielu delegacji.

W dniu 7 czerwca br. w ramach Rady ds. Transportu Telekomunikacji i Energii w Luksemburgu, podczas spotkania unijnych ministrów odpowiedzialnych za transport, Minister Infrastruktury i Budownictwa A. Adamczyk wystąpił w sprawie ustawy Macrona, wyrażając stanowisko, że przepisy wprowadzone we Francji, jak również w Niemczech, dzielą unijny rynek transportowy, nakładając na przewoźników biurokratyczne wymogi, które w nieuzasadniony sposób podwyższają koszty prowadzenia działalności gospodarczej.
Stanowisko Polski spotkało się z dużym poparciem ze strony wielu państw członkowskich. Polskę poparły państwa Europy Środkowo–Wschodniej, a także Hiszpania, Portugalia i Irlandia, co sprawia, że sprawa nowych regulacji we Francji i Niemczech staje się nie tylko problemem państw członkowskich naszego regionu, lecz spotyka się także ze sprzeciwem państw UE-15.

W dniu 9 czerwca 2016 r. w Brukseli w Stałym Przedstawicielstwie Francji przy UE odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli zainteresowanych państw, w tym przy udziale polskiej delegacji, podczas której strona francuska zapoznała zebranych z niektórymi szczegółami dotyczącymi zasad stosowania nowych przepisów ustawy Macrona. Konferencja ta była także dedykowana przedstawicielom organizacji branży transportu drogowego, na której byli obecni reprezentanci polskich przewoźników drogowych.
Podczas ww. konferencji strona francuska po raz pierwszy przedstawiła informacje na temat omawianych przepisów, gdyż jak dotąd władze francuskie uchylały się od udzielenia jakichkolwiek informacji na ten temat. Warto podkreślić, że na wniosek polskiej delegacji strona francuska zapewniła, że w miejsce wymaganego przez przepisy francuskie indywidualnego numeru przedsiębiorcy, nadawanego w ramach krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego (KREPTD), we francuskim zaświadczeniu o delegowaniu będzie można wpisywać numer licencji wspólnotowej. Dzięki takiej możliwości przewoźnicy unikną problemów wynikających z braku dotychczas w Polsce ww. rejestru przewidzianego przepisami UE.

Jednocześnie, przy okazji ww. konferencji przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyli szereg spotkań m.in. z przedstawicielami KE, podczas których Polska wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec nowych regulacji we Francji i Niemczech, szeroko nagłaśniając ich negatywny wpływ na rynek transportowy UE.
Wreszcie, istotne jest wskazanie, że Pan Minister A. Adamczyk podjął sprawę płacy minimalnej osobiście w kontakcie z Panią Komisarz ds. Transportu V. Bulc w dniu 21 czerwca 2016 r. w Rotterdamie.

Ponadto sprawa niemieckiej płacy minimalnej omówiona została w rozmowie Ministra A. Adamczyka z niemiecką Sekretarz Stanu ds. Parlamentarnych Dorothee Baer z Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej w Berlinie w trakcie polsko–niemieckich konsultacji międzyrządowych w dniu 22 czerwca br.
Strona polska łączy sprawę francuskich przepisów Loi Macron z wcześniej wprowadzonymi niemieckimi przepisami MiLoG i uważa za konieczne, aby problem ten został rozwiązany całościowo w ramach UE.

Z tego względu istotne jest, że temat ustawy MiLoG był również przedmiotem rozmowy Pani Premier B. Szydło z Panią Kanclerz A. Merkel w trakcie ww. konsultacji w dniu 22 czerwca br.

Należy wskazać, że w kontekście płacy minimalnej we Francji i Niemczech, Ministerstwo infrastruktury i Budownictwa prowadzi dalsze analizy prawne ustawodawstw państw członkowskich UE i prawa europejskiego, a także podejmuje kolejne działania koordynacyjne na wszelkich możliwych szczeblach z wykorzystaniem zarówno polskich placówek dyplomatycznych jak i oddziaływania na poziomie Unii Europejskiej.

W tej sprawie Pan Minister A. Adamczyk skierował również pisma do szefa MSZ, M. Waszczykowskiego oraz Ministra Rozwoju, M. Morawieckiego, by przy współudziale innych resortów wypracowywać środki zaradcze, korzystne dla branży transportowej. Minister Spraw Zagranicznych podniósł problem ustawy Macrona na spotkaniu z szefem MSZ Francji w dniu 13 czerwca 2016 roku, wskazując na jej negatywne skutki dla sektora transportu międzynarodowego.

Chciałbym zapewnić, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa konsekwentnie dąży do zmiany obecnej sytuacji dla polskiej branży transportu drogowego w UE, powstałej m.in. w związku z ogłoszeniem przez stronę francuską przepisów dotyczących płacy minimalnej odnoszącej się do transportu drogowego oraz wprowadzeniem niekorzystnych wymogów administracyjnych dla tej branży.

W tym celu kontynuowane są działania o charakterze dyplomatycznym na najwyższych szczeblach rządowych, również przy wykorzystaniu możliwości, jakie istnieją w ramach instytucji Unii Europejskiej.

Jednocześnie w sprawie sytuacji powstałej w związku z nowymi przepisami francuskimi oraz w pozostałych najistotniejszych sprawach dla polskiego transportu drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pozostaje w ścisłym kontakcie ze środowiskiem przewoźników drogowych, konsultując propozycje możliwych działań ze strony polskiej z największymi organizacjami pracodawców, reprezentującymi tę branżę oraz związkami zawodowymi kierowców, w tym zabiegając u strony francuskiej o uzyskanie korzystnej dla polskich przewoźników interpretacji przepisów ustawy Macrona.

Niezależnie od powyższego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przekazuje stowarzyszeniom przewoźników drogowych na bieżąco wszelkie informacje uzyskane od strony francuskiej dotyczące stosowania nowych regulacji we Francji, mając na uwadze jak najszersze zapoznanie przedsiębiorców ze stanem faktycznym. Ponadto warto wskazać, że odpowiedni komunikat w powyższej sprawie został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Z wyrazami szacunku,
Jerzy Szmit
Podsekretarz Stanu


     
Filtr info.

Najnowsze
Najstarsze
Kategorie

Pokaż
Tagi abc..Ceny ON

Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81      


Waluty

THB  0,1138     USD  3,7352     AUD  2,7583     HKD  0,4760     CAD  2,8114     NZD  2,5719     SGD  2,7502     EUR  4,3171     HUF  1,3364     CHF  3,7470     GBP  4,9159     UAH  0,1410     JPY  3,3921     CZK  0,1671     DKK  0,5793     ISK  3,4592     NOK  0,4558     SEK  0,4191     HRK  0,5846     RON  0,9249     BGN  2,2073     TRY  0,7839     ILS  1,0274     CLP  0,5835     MXN  0,1818     PHP  0,0699     ZAR  0,2726     BRL  0,9968     MYR  0,9329     RUB  0,0588     IDR  2,6814     INR  5,4792     KRW  0,3374     CNY  0,5770     XDR  5,2686     THB  0,1138     USD  3,7352     AUD  2,7583     HKD  0,4760     CAD  2,8114     NZD  2,5719     SGD  2,7502     EUR  4,3171     HUF  1,3364     CHF  3,7470     GBP  4,9159     UAH  0,1410     JPY  3,3921     CZK  0,1671     DKK  0,5793     ISK  3,4592     NOK  0,4558     SEK  0,4191     HRK  0,5846     RON  0,9249     BGN  2,2073     TRY  0,7839     ILS  1,0274     CLP  0,5835     MXN  0,1818     PHP  0,0699     ZAR  0,2726     BRL  0,9968     MYR  0,9329     RUB  0,0588     IDR  2,6814     INR  5,4792     KRW  0,3374     CNY  0,5770     XDR  5,2686     THB  0,1138     USD  3,7352     AUD  2,7583     HKD  0,4760     CAD  2,8114     NZD  2,5719     SGD  2,7502     EUR  4,3171     HUF  1,3364     CHF  3,7470     GBP  4,9159     UAH  0,1410     JPY  3,3921     CZK  0,1671     DKK  0,5793     ISK  3,4592     NOK  0,4558     SEK  0,4191     HRK  0,5846     RON  0,9249     BGN  2,2073     TRY  0,7839     ILS  1,0274     CLP  0,5835     MXN  0,1818     PHP  0,0699     ZAR  0,2726     BRL  0,9968     MYR  0,9329     RUB  0,0588     IDR  2,6814     INR  5,4792     KRW  0,3374     CNY  0,5770     XDR  5,2686     THB  0,1138     USD  3,7352     AUD  2,7583     HKD  0,4760     CAD  2,8114     NZD  2,5719     SGD  2,7502     EUR  4,3171     HUF  1,3364     CHF  3,7470     GBP  4,9159     UAH  0,1410     JPY  3,3921     CZK  0,1671     DKK  0,5793     ISK  3,4592     NOK  0,4558     SEK  0,4191     HRK  0,5846     RON  0,9249     BGN  2,2073     TRY  0,7839     ILS  1,0274     CLP  0,5835     MXN  0,1818     PHP  0,0699     ZAR  0,2726     BRL  0,9968     MYR  0,9329     RUB  0,0588     IDR  2,6814     INR  5,4792     KRW  0,3374     CNY  0,5770     XDR  5,2686     THB  0,1138     USD  3,7352     AUD  2,7583     HKD  0,4760     CAD  2,8114     NZD  2,5719     SGD  2,7502     EUR  4,3171     HUF  1,3364     CHF  3,7470     GBP  4,9159     UAH  0,1410     JPY  3,3921     CZK  0,1671     DKK  0,5793     ISK  3,4592     NOK  0,4558     SEK  0,4191     HRK  0,5846     RON  0,9249     BGN  2,2073     TRY  0,7839     ILS  1,0274     CLP  0,5835     MXN  0,1818     PHP  0,0699     ZAR  0,2726     BRL  0,9968     MYR  0,9329     RUB  0,0588     IDR  2,6814     INR  5,4792     KRW  0,3374     CNY  0,5770     XDR  5,2686     THB  0,1138     USD  3,7352     AUD  2,7583     HKD  0,4760     CAD  2,8114     NZD  2,5719     SGD  2,7502     EUR  4,3171     HUF  1,3364     CHF  3,7470     GBP  4,9159     UAH  0,1410     JPY  3,3921     CZK  0,1671     DKK  0,5793     ISK  3,4592     NOK  0,4558     SEK  0,4191     HRK  0,5846     RON  0,9249     BGN  2,2073     TRY  0,7839     ILS  1,0274     CLP  0,5835     MXN  0,1818     PHP  0,0699     ZAR  0,2726     BRL  0,9968     MYR  0,9329     RUB  0,0588     IDR  2,6814     INR  5,4792     KRW  0,3374     CNY  0,5770     XDR  5,2686     THB  0,1138     USD  3,7352     AUD  2,7583     HKD  0,4760     CAD  2,8114     NZD  2,5719     SGD  2,7502     EUR  4,3171     HUF  1,3364     CHF  3,7470     GBP  4,9159     UAH  0,1410     JPY  3,3921     CZK  0,1671     DKK  0,5793     ISK  3,4592     NOK  0,4558     SEK  0,4191     HRK  0,5846     RON  0,9249     BGN  2,2073     TRY  0,7839     ILS  1,0274     CLP  0,5835     MXN  0,1818     PHP  0,0699     ZAR  0,2726     BRL  0,9968     MYR  0,9329     RUB  0,0588     IDR  2,6814     INR  5,4792     KRW  0,3374     CNY  0,5770     XDR  5,2686     THB  0,1138     USD  3,7352     AUD  2,7583     HKD  0,4760     CAD  2,8114     NZD  2,5719     SGD  2,7502     EUR  4,3171     HUF  1,3364     CHF  3,7470     GBP  4,9159     UAH  0,1410     JPY  3,3921     CZK  0,1671     DKK  0,5793     ISK  3,4592     NOK  0,4558     SEK  0,4191     HRK  0,5846     RON  0,9249     BGN  2,2073     TRY  0,7839     ILS  1,0274     CLP  0,5835     MXN  0,1818     PHP  0,0699     ZAR  0,2726     BRL  0,9968     MYR  0,9329     RUB  0,0588     IDR  2,6814     INR  5,4792     KRW  0,3374     CNY  0,5770     XDR  5,2686     THB  0,1138     USD  3,7352     AUD  2,7583     HKD  0,4760     CAD  2,8114     NZD  2,5719     SGD  2,7502     EUR  4,3171     HUF  1,3364     CHF  3,7470     GBP  4,9159     UAH  0,1410     JPY  3,3921     CZK  0,1671     DKK  0,5793     ISK  3,4592     NOK  0,4558     SEK  0,4191     HRK  0,5846     RON  0,9249     BGN  2,2073     TRY  0,7839     ILS  1,0274     CLP  0,5835     MXN  0,1818     PHP  0,0699     ZAR  0,2726     BRL  0,9968     MYR  0,9329     RUB  0,0588     IDR  2,6814     INR  5,4792     KRW  0,3374     CNY  0,5770     XDR  5,2686     THB  0,1138     USD  3,7352     AUD  2,7583     HKD  0,4760     CAD  2,8114     NZD  2,5719     SGD  2,7502     EUR  4,3171     HUF  1,3364     CHF  3,7470     GBP  4,9159     UAH  0,1410     JPY  3,3921     CZK  0,1671     DKK  0,5793     ISK  3,4592     NOK  0,4558     SEK  0,4191     HRK  0,5846     RON  0,9249     BGN  2,2073     TRY  0,7839     ILS  1,0274     CLP  0,5835     MXN  0,1818     PHP  0,0699     ZAR  0,2726     BRL  0,9968     MYR  0,9329     RUB  0,0588     IDR  2,6814     INR  5,4792     KRW  0,3374     CNY  0,5770     XDR  5,2686     THB  0,1138     USD  3,7352     AUD  2,7583     HKD  0,4760     CAD  2,8114     NZD  2,5719     SGD  2,7502     EUR  4,3171     HUF  1,3364     CHF  3,7470     GBP  4,9159     UAH  0,1410     JPY  3,3921     CZK  0,1671     DKK  0,5793     ISK  3,4592     NOK  0,4558     SEK  0,4191     HRK  0,5846     RON  0,9249     BGN  2,2073     TRY  0,7839     ILS  1,0274     CLP  0,5835     MXN  0,1818     PHP  0,0699     ZAR  0,2726     BRL  0,9968     MYR  0,9329     RUB  0,0588     IDR  2,6814     INR  5,4792     KRW  0,3374     CNY  0,5770     XDR  5,2686     THB  0,1138     USD  3,7352     AUD  2,7583     HKD  0,4760     CAD  2,8114     NZD  2,5719     SGD  2,7502     EUR  4,3171     HUF  1,3364     CHF  3,7470     GBP  4,9159     UAH  0,1410     JPY  3,3921     CZK  0,1671     DKK  0,5793     ISK  3,4592     NOK  0,4558     SEK  0,4191     HRK  0,5846     RON  0,9249     BGN  2,2073     TRY  0,7839     ILS  1,0274     CLP  0,5835     MXN  0,1818     PHP  0,0699     ZAR  0,2726     BRL  0,9968     MYR  0,9329     RUB  0,0588     IDR  2,6814     INR  5,4792     KRW  0,3374     CNY  0,5770     XDR  5,2686     THB  0,1138     USD  3,7352     AUD  2,7583     HKD  0,4760     CAD  2,8114     NZD  2,5719     SGD  2,7502     EUR  4,3171     HUF  1,3364     CHF  3,7470     GBP  4,9159     UAH  0,1410     JPY  3,3921     CZK  0,1671     DKK  0,5793     ISK  3,4592     NOK  0,4558     SEK  0,4191     HRK  0,5846     RON  0,9249     BGN  2,2073     TRY  0,7839     ILS  1,0274     CLP  0,5835     MXN  0,1818     PHP  0,0699     ZAR  0,2726     BRL  0,9968     MYR  0,9329     RUB  0,0588     IDR  2,6814     INR  5,4792     KRW  0,3374     CNY  0,5770     XDR  5,2686     THB  0,1138     USD  3,7352     AUD  2,7583     HKD  0,4760     CAD  2,8114     NZD  2,5719     SGD  2,7502     EUR  4,3171     HUF  1,3364     CHF  3,7470     GBP  4,9159     UAH  0,1410     JPY  3,3921     CZK  0,1671     DKK  0,5793     ISK  3,4592     NOK  0,4558     SEK  0,4191     HRK  0,5846     RON  0,9249     BGN  2,2073     TRY  0,7839     ILS  1,0274     CLP  0,5835     MXN  0,1818     PHP  0,0699     ZAR  0,2726     BRL  0,9968     MYR  0,9329     RUB  0,0588     IDR  2,6814     INR  5,4792     KRW  0,3374     CNY  0,5770     XDR  5,2686     
Partner strategiczny ZMPDPartnerzy biznesowi

Należymy doZrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD